Kosmoramakarréen

Kosmoramakareen, juni 2017

Kosmoramakarréen

Oversigtsplan Kosmoramakareen

Målet med gårdforbedringen er at skabe et attraktivt miljø, der øger gårdens rekreative værdi for beboerne. Ved at fjerne gamle mure, skure mv., rydde op og omorganisere affalds- og parkeringsforhold bliver det muligt at udnytte arealerne mere hensigtsmæssigt, så gården kan tilføres flere funktioner og kvaliteter.

Der opføres ensartede skure til organisering af gårdens mange affaldscontainere, og disse placeres sammen med gårdens parkeringsbåse i den sydlige del af gården. Den nordlige del af gården, som har flere solskinstimer, indrettes til opholdsarealer både til beboerne, som får mulighed for rekreativt udeophold helt lokalt, og til restaurationerne i Skolegade, som får gode rammer for udeservering.

Gården vil fortsat have en overvejende urban karakter, men den vil blive tilført flere grønne elementer i form af mindre træer, bede og begrønning af vægge. Ligeledes arbejdes der med gårdens belysning med henblik på at skabe en god tryghedsfornemmelse i gården.

Gårdforbedringen lægger op til en øget rekreativ brug af gården – også for bymidtens øvrige brugere, men på en måde, der af beboerne gerne skulle opleves som en kvalitet. Forskønnelse, strategisk belysning og de tilførte funktioner i form af passage og udeservering forventes at have en positiv effekt i forhold til tidligere uønsket brug af gården, som kunne gøre beboerne utrygge.

Gårdforbedringen finansieres primært af byfornyelsesmidler fra Esbjerg Kommune og Ministeriet for Udlændinge, Integrations og Boliger, men i budgettet indgår også private tilskud fra flere ejere.

Fra baggård til gårdmiljø

Læs mere