Ribe Fritidscenter

Udviklingsplan for området omkring Ribe Fritidscenter

Udviklingsplan for området omkring Ribe Fritidscenter

I og omkring det grønne idrætslandskab mellem Obbekjærvej og Seminarievej sker der i disse år store ændringer i de eksisterende skoler og institutioner, som ligger i og op til denne grønne landskabskile.

Området omkring Ribe Fritidscenter, som hovedsageligt har været udlagt som et traditionelt idrætslandskab, ønskes tilføjet nye fremadrettede aktiviteter, som kan  tilgodese Ribe Fritidscenters ønsker om en udvikling af centrets tilbud og de mange omkringliggende skolers og institutioners behov og ønsker for et aktivt friluftsliv. Ligeledes er det også en forudsætning, at området skal kunne give alle Ribes borgere adgang til en større daglig aktiv rekreativ benyttelse af området uanset alder i  naturskønne og trygge rammer hele året rundt.

Visionen for området er

Fritidscentrum for Ribe med fokus på bevægelse og læring.

 

Mål

Målet er at få en udviklingsplan for området omkring Ribe Fritidscenter, som sikrer, at der i udviklingen af området tænkes i helheder, der kan danne ramme for de mange interesser og ønsker til aktiviteter, der er for området. 

Planens mål er, at der på sigt kan skabes et sammenbindende aktivitets- og fritidslandskab mellem selve Ribe by og forstadsbydelene Tange-kvarteret og  Nørremarken.

Det er et mål, at områdets aktiviteter fremover tilgodeser både den organiserede holdidræt og den mere individuelle og/eller uorganiserede idrætsudøvelse.

Det er ikke et mål, at planen skal realiseres fuldt ud på en gang, men at man vil kunne plukke idéerne efterhånden, som interessen og økonomien tillader det.

Processen

Processen for »Udviklingsplan for området omkring Ribe Fritidscenter « omfatter udarbejdelsen af en vision for hele området og dets sammenhæng med de omgivende landskaber og byområder, samt en kort beskrivelse af de udvalgte nedslagspunkter der kom frem under en workshop den 21. maj 2014, hvor en bred skare af områdets relevante interessenter havde mulighed for at komme med idéer og indspark til den fremtidige anvendelse af områderne omkring Ribe Fritidscenter.

En projektgruppe har efterfølgende opsamlet, prioriteret og udviklet de idéer, der fremkom til en samlet udviklingsplan for området. Sammen med Det Kriminalpræventive Råd har Esbjerg Kommune deltaget i et udviklingssamarbejde, hvor der blandt andet fokuseres på at skabe større tryghed og mindre kriminalitet i kommunens grønne rekreative områder. Disse tryghedsfremmende retningslinjer vil blive anvendt under realiseringen af udviklingsplanens forskellige projekter.

Områdets sammenhænge

Området omkring Ribe Fritidscenter ligger lige midt i Ribe, men psykisk opleves det, at kilen ligger på bagsiden af byen og isoleret fra det omgivende landskab.

For at styrke områdets sammenhæng med det omgivende landskab og bydelene bør der laves en overordnet plan, der omfatter:

1. Områdets opbinding på landskabsforbindelsen kaldet Den grønne Tråd.

2. Færdiggørelsen af et centralt nord-syd-gående rekreativt og trafikalt forbindelsesbånd, der forbinder Nørremarken med Tange-kvarteret og Ribe by.

3. En plan for et indre stinet i området, der tilgodeser de rekreative og motionsmæssige behov, og som sammenbinder området med de allerede eksisterende stier i de tilstødende boligområder.

4. En plan for en bedre og mere synlig sammenhæng og udvikling mellem Ribe Idrætscenter og Ribe Friluftsbad.

Se planen

Se hele "Udviklingsplan for området omkring Ribe Fritidscenter" i boksen til højre "Læs mere".