Handlingsplan

Handlingsplan

I forbindelse med at den første fase af projektet med udarbejdelse af mellembyplanen ”Tjæreborg - en by med Energi” afsluttes, er det nødvendigt at justere på organisationen for at kunne igangsætte det videre arbejde med Masterplan og Handlingsplan.

Organisationen er fortsat forankret i en Styregruppe og i en Projektledelse.

Herunder er nu 8 krydsfeltgrupper. Krydsfeltgrupperne grupperes under tre hovedemner: Adfærd - Bedre by - Energi.

De enkelte krydsfeltgrupper består af 3-4 personer, hvoraf én er projektleder. For at sikre en lokal forankring er der tilknyttet en ambassadør fra Tjæreborg`s Lokalråd eller fra lokalsamfundet.

Krydsfeltgrupperne har ansvaret for at udarbejde handlingsplaner og økonomi- og investeringsplaner. For at få et bredest muligt vidensgrundlag kan der til de enkelte krydsfeltgrupper kobles en række videnspersoner, som krydsfeltgrupperne kan trække på efter behov.

De identificerede krydsfelter bygger på en samtænkning af indsatserne i de 9 arbejdsgrupper, idet en realisering af de beskrevne projekter forudsætter samarbejde på tværs af arbejdsgrupperne.

Det er essentielt at bygge videre på de synergieffekter, der er beskrevet i baggrundsrapporterne. Igennem realisering af krydsfelterne skabes mest mulig værdi for Tjæreborg og byens borgere.

For at understrege krydsfelternes betydning etableres en ny organisation som afsæt for realiseringsprocessen. Hvor styregruppen fortsætter som projektets beslutningsdygtige organ, danner krydsfelterne udgangspunkt for etablering af 8 nye arbejdsgrupper (en for hvert identificeret krydsfelt), som sikres deltagelse fra lokalråd, lokale interessenter, ildsjæle og kommunen. Hermed bliver det muligt at bringe flere ”underleverandører” som eksempelvis SuperBrugsen, ældrecentret og skolen på banen, mens arbejdsgrupperne også fortsat har deltagere med kommunikationsveje direkte ind i det kommunale system.

Den nye organisation giver rig mulighed for frit at arbejde videre med krydsfelterne og deres potentialer i en samskabelsesproces, mens der sikres en vigtig sammenhæng i forhold til kommunens planlægningsmæssige og økonomiske prioriteringer. Samtidig sikres en opkobling til Esbjerg Byråd og Økonomiudvalget via de enkelte fagudvalg, først og fremmest Plan & Miljø-, Teknik & Byggeri-, Børn & Familie- samt Kultur & Fritidsudvalget.

Handlingsplanen bygges derfor op omkring de 8 krydsfelter og tager udgangspunkt i en økonomisk prioritering af de konkrete projekter og i en vurdering af, hvordan der bedst opnås succes med klima- og bæredygtighedsprojektet i Tjæreborg.

Udover konkrete projekter tegner handlingsplanen et billede af, hvordan samarbejdsstrukturer kan sættes op, så de igangsatte projekter får de bedste forudsætninger for at lykkes og for, at tiltagene kan forankres i Tjæreborgs struktur og dermed leve selvstændigt videre efter at kommunen slipper projektet.

Der fokuseres på samarbejder mellem lokalrådet, som det lokale omdrejningspunkt og øvrige lokale organisationer, erhverv, borgere og udvalgte afdelinger i Esbjerg Kommune.

Samtidig fastlægger handlingsplanen et grundlag for, hvordan erfaringer og succeshistorier fra projektet kan løftes op på et højere niveau og bruges i fremtidige klima- og bæredygtighedsprojekter - både i Esbjerg Kommune og i andre kommuner i Danmark.