Intelligent energi

Intelligent energi

Intelligent energi

Det overordnede mål med arbejdsgruppen for intelligent energi er at medvirke til at behovsstyre og regulere Energiforsyningen, for at sikre størst mulig energieffektivitet og fleksibel energi i produktion og forbrugsenheder.

Formålet med arbejdsgruppens bearbejdning af emnet er at kortlægge muligheder for intelligent sammenkobling af anlæg lokalt/regionalt og koncept for de  nødvendige” energiressourcer. Baggrunden for dette er en screening af nuværende og fremtidige forbrugsmønstre på energi- og forsyningsområdet. En delmålsætning herunder er opstilling af koncept for etablering af et forbrugsmæssigt ”smart-grid” for områdets energiforsyning, som understøtter et intelligent/fleksibelt energiforbrug.

Herunder kan modeller for differentierede afregningstariffer undersøges sammen med indførelse af nye teknologiske løsninger/koncepter. Undersøgelsen af forbrugsmønstre udføres eksempelvis ved logning af udvalgte parametre i forskellige repræsentative segmenter/typer af ejendomme og forbrugere samt kvantitative spørgeundersøgelser vedrørende krav (komfortbehov, installationer, elektriske apparater m.m., befolkningsbeskrivelse, etc.).

Endvidere skal det udnyttes, at området har fjernaflæsning af målere på vand, varme og el. Dette skal udnyttes til forsøgsmæssig ”forbrugerindkøb” af energi-/forsyningsarter i forhold til differentierede tariffer. Projektet skal også stille data til rådighed for andre interessenter indenfor og udenfor projektet, dette skal stadig afklares i henhold til gældende lovgivning.

For at nå regeringens målsætning om at være 100% forsynet af vedvarende energikilder i 2050, er en af forudsætningerne, at energiforbruget reduceres. I 2020 skal 50% af energien til elforbruget leveres via vindenergi, og i 2035 skal al energi til opvarmning og el leveres af vind og vedvarende energi.

Indsatsområder

  • Synliggørelse af energiforbrug
  • Kategorisere energiforbruget efter hustyper
  • Udvikling af intelligent energiforsyning

 

Læs hele gruppens rapport her.