Byens hjerte

Byens hjerte

Området omkring Skolevej ligger centralt i Tjæreborg, men det fremstår ikke tydeligt som centrum. Her er der potentiale for på én gang at synliggøre klima- og  bæredygtighedsprojektet og gøre bymidten mere tydelig og sammenhængende. Området samler vigtige funktioner som skole, hal, ældrecenter, dagligvarebutik, bibliotek og flere forenings-/klubtilbud for børn og unge. Det er vigtigt, at der skabes sikker og let overskuelig adgang til og mellem områdets mange funktioner for både gående og cyklister. Samtidig skal biltrafikken kunne flyde let, men sikkert.

Målet er at få bybilledet til at udtrykke, at dette sted er byens hjerte – et grønt, fredeligt og venligt sted i byen, som inviterer til ophold, og som er den oplagt ramme omkring dagligdagens uformelle møder. De primære greb i området er anlæg af et nyt grønt område og en byplads samt omlægning af Skolevej til 30 km zone på den centrale strækning mellem Skolestien og indkørslen til SuperBrugsen.

Området mellem SuperBrugsen og ældrecentret omdannes til et offentligt grønt område. Arealet har en ideel placering for etablering af et regnvandsbassin, der udover sin tekniske funktion også tilfører bymidten rekreativ kvalitet. Området skal fungere som et samlingssted for midtbyen og opleves med en bymæssigt fremtræden omkring Skolevej, mens det øvrige areal ned mod kirken gives en mere parklignende karakter. Som en nyfortolkning af det klassiske gadekær, vil området være med til at markere bymidten og udgøre den sydlige del af et sammenhængende grønt strøg på tværs af Skolevej med gadekæret i syd og aktivitetsstien langs hallen i nord.

På Skolevej handler det primært om at markere den centrale strækning og samtidig skabe bedre trafikale forhold i området. I begge ender af strækningen fremhæves 30 km zonen med en indsnævring af vejforløbet. Her markeres samtidig med et belægningsskift, at  vejen skifter karakter, og at der er tale om vigtige  krydsningspunkter for bløde trafikanter, som skal passere Skolevej.

På hele strækningen plantes vejtræer i vejens ene side. I den østlige ende af 30 km zonen udgøres belægningsskiftet af en ny byplads, der går på tværs af Skolevej som et shared space. Med denne plads bliver det muligt at skabe et sammenhængende forløb fra det grønne område ved kirken hen over Skolevej og videre ud til boldbanerne og Skolestien via den nye aktivitetssti.

Regnvandsbassin, kloaksanering og anlæg af rekreative områder skal samtænkes i processen. For at få mest mulig merværdi af indsatsen kan en videre sammenhæng ud i landskabet syd for området ligeledes indtænkes fra start i forbindelse med kortlægning af og efterfølgende planlægning for genåbning af vandløb.