Læring

Læring om klima og bæredygtighed

Sideløbende med den digitale portal målrettes en del af formidlingen af klima- og bæredygtighedsprojektet som mere direkte indsatser forankret i undervisningen på skolen, projektforløb i dagtilbuddene til de mindre børn samt i temauger og læringsforløb, der henvender sig mere bredt til alle Tjæreborgs borgere. Indsatsen kan evt.

udbredes yderligere til også at omfatte projekt- og temaforløb hos spejdere og andre fritidstilbud.

Disse læringsforløb handler om at synliggøre projektet i det offentlige rum og få klima- og bæredygtighedsbegrebet ind som en naturlig del af tjæreborgensernes hverdag. Der er hermed tale om projekter, hvor den primære formidling ikke sker via internettet, men gennem konkrete læringsforløb og kurser eller gennem udstillinger i info-boksen og på skolen og Bibliotek.

Det er vigtigt, at formidlingsindsatserne koordineres og fungerer som en samlet indsats med temauger, der kickstartes i skolen, daginstitutioner og info-boksen på  samme tid, og at den viden, der opnås gennem læringsforløbene, senere formidles videre til resten af Tjæreborg gennem brug af ambassadører og testfamilier,  udstillinger og den digitale portal.

Bedre by
Ud over formidlingsindsatsen peger flere af arbejdsgrupperne på konkrete fysiske  tiltag omkring byrum og bygninger, der skal være med til at skabe en mere klima- og bæredygtig by. Der er i arbejdsgrupperne og blandt borgerne en klar opfattelse af, at byens centrum skal styrkes og fremstå som et attraktivt og identitetsskabende sted i byen.

Krydsfelterne, der knytter sig til de fysiske tiltag, tager derfor udgangspunkt i geografiske nedslag og en ny sammentænkning af Tjæreborg Midtby. En fælles midtbyplan for området omkring skolen, hallen, biblioteket, ældrecentret og SuperBrugsen samler indsatserne omkring midtby-området. De fysiske tiltag varierer fra konkrete bygge- og anlægsprojekter som energirenoveringer af bygninger, genåbning af rørlagte vandløb og anlæg af en byplads og en aktivitets- og læringssti i bymidten mv. til indsatser vedr. brug af vand som rekreativt element.