Sammenhæng i byen

Sammenhæng i byen

For at skabe bedre sammenhæng mellem bymidten og resten af Tjæreborg, herunder byens grønne områder og omgivelser, er det vigtigt at skabe et sammenhængende stinet i byen. Med udgangspunkt i de nye tiltag omkring bymidten kan der fra dette knudepunkt skabes bedre sammenhæng både til byens boligkvarterer og til de nærliggende naturområder i grusgravene og Solbjerg Plantage. Et sammenhængende og veludbygget stinet vil gøre det mere attraktivt for Tjæreborgs borgere at lade bilen stå og i stedet gå eller cykle, når de skal rundt i byen og dens nærmeste omgivelser.

Nord for bymidten skal der etableres bedre forbindelser for de bløde trafikanter til den nye boligudstykning (herunder også Next Step Village), den planlagte bypark og til Tremhøje-kvarteret.

Stationsområdet er det centrale krydsningspunkt, og en gennemtænkt udformning af fodgængertunnellen og dens omgivelser er en vigtig forudsætning for at skabe en mere attraktiv og sikker forbindelse på tværs af jernbanen.

Syd for bymidten bør der, hvis grusgraven vest for byen på sigt udlægges til rekreative formål, etableres en grøn forbindelse mellem denne og gadekæret. Denne forbindelse bør anlægges i eller langs grønningen, der adskiller byen fra bækken. På sigt kan det ligeledes overvejes at etablere en sammenhængende løbe-/gangsti rundt om hele Tjæreborg by.

Ved at skabe et sammenhængende stinet med udgangspunkt i skolestierne og den nye bymidte vil byens borgere naturligt blive ledt forbi klima- og  bæredygtighedsprojektets realiserede indsatser, når de færdes i byen. Dette vil medvirke til at skabe en større synlighed og opmærksomhed omkring projektet.

Bedre og mere sammenhængende stier kan ligeledes have en sundhedsfremmende effekt ved at motivere til gå- og cykelture i både byen og det bynære landskab.