Next step village

Next Step Village

Next Step Village

Det overordnede mål for arbejdsgruppen, er at medvirke til udvikling og opførelse af en ny boligbebyggelse i det nyudstykkede boligområde nord for banen i Tjæreborg, kaldet Eilif Krogagers Vej. Området er underlagt lokalplan nr. 12-010-0001, og er en spændende nyudstykning placeret tæt ved skønne naturarealer, bl.a. det tidligere grusgravareal. Området er beliggende i udkanten af byen, men via forbindelse over jernbanen er der kun kort afstand til den ”centrale” del af byen ved skolen og Brugsen.

Området tænkes bebygget med boliger, der baserer sig på visionære, energirigtige principper, hvor vi planlægger området ud fra en idé om at minimere bygningernes fodaftryk. Designet af boligområdet fokuserer på at udnytte pladsen optimalt, så vi på langt færre kvadratmeter kan opnå samme kvalitet og funktion som ved parcelhuset, der historisk set har været danskernes foretrukne boligform. Boligområdets udformning tager hensyn til klimaudfordringer, ikke kun ved bedre rumudnyttelse, men også ved brug af vedvarende energi, nedsivning af regnvand, øget variation i den levende natur (biodiversitet), fokus på affald og valg af sunde materialer.

Boligområdets grundstørrelse er 50% mindre end et tilsvarende område med samme antal parcelhuse. Dette er muligt, da vi arbejder med super-villa princippet, hvor det er muligt, at 2-4 familier (alt efter ejerform) bor i samme bygning. Projektet vil være frontløber i Danmark indenfor bæredygtig planlægning af nye boligområder, hvor der både tages hensyn til miljø, moderne levevis og  ressourcer. Det endelige design og fordelingen vil foregå i tæt dialog med udviklere, rådgivere, kommunen og bygherre.

Arbejdsgruppen har valgt at tage afsæt i de udviklede koncepter for Next Step Village (NSV), der som nævnt er et visionært koncept for fremtidens boligklynge med fokus på energi, indeklima og ressourceforbrug. Konceptet tager udgangspunkt i Cradle to Cradle-principperne (Vugge til Vugge principperne) og ønsker at sikre integration af fremtidens løsninger i konkrete boligprojekter.

Indsatsområder

1. Energikoncept/miljømæssig bæredygtighed

Projektet er tænkt som en boligklynge, der er selvforsynende med vedvarende energi.

2. Ejerform/social bæredygtighed

Next Step Village vil understøtte mangfoldighed, bl.a. gennem ejerformer og aldersspredning i boligbebyggelsen. Fællesområder er en vigtig del af projektet, uanset ejerformer. Dette understøtter den sociale bæredygtighed.

3. Økonomisk bæredygtighed

Next Step Village vil ud fra en totaløkonomisk tilgang, hvor driftsøkonomien tages med i de økonomiske betragtninger fra start, arbejde for tidssvarende lavenergi boliger, der er til at betale for.