Tjæreborg Gamle Grusgrave

Tjæreborg Gamle Grusgrave

Tjæreborg Gamle Grusgrave

Tjæreborgs Gamle Grusgrave er et område på ca. 29,5 hektar, som alt sammen er kommunalt ejet. Området ligger i Tjæreborg, afgrænset af boligområdet mod øst og vest, mod syd af Hulvej og jernbanen, og mod nord med adgang til det åbne land nord for Tradsborgvej.

Området er omfattet af lokalplan 12-010-0002, som har til formål at sikre at hele lokalplanområdet anvendes til et sammenhængende offentlig grønt byområde, hvor  eksisterende landskabstræk skal bevares samtidig med at de bynære naturkvaliteter i området fastholdes.Der skal sikres stiforbindelse gennem området, og stien skal forbinde området med omkringliggende veje og stier og resten af Tjæreborg.

Området er i dag et rekreativ område med stier og søer, samtidig med at store dele af arealet er bortforpagtet til landbrugsdrift.

Efter ønske fra Lokalrådet for Sneum-Tjæreborg er der udarbejdet en strategisk masterplan for området, med udgangspunkt i lokalplanen og borgerne ønsker.

Der har været afholdt en offentlig dialogmøde i Tjæreborg, hvor der kom mange gode forslag til indretning og brug af området.

Der er blevet nedsat en følgegruppe som arbejder videre med forslagene.

Se listen med forslag fra dialogmødet.

Luftfoto over Tjæreborg grusgrave