Centrale dele

Udviklingsmål for de centrale dele af Esbjerg by

Udviklingsmål for de centrale dele af Esbjerg by

  • Esbjerg inden for Den Indre Grønne Ring skal styrkes med fælles faciliteter som idræt, friluftsliv, kultur og service. Synergieffekter skal udnyttes optimalt, herunder sammenhængen til de grønne områder og havneområdet.
  • Esbjerg inden for Den grønne Ring skal være en meget attraktiv studieby med et stort udvalg af uddannelser, et levende studiemiljø og tæt kontakt til erhvervslivet m.m.

 

Sammenhæng mellem Esbjerg By og Havn på udvalgte steder:
38. Udvikling af området ved Dokhavnen med attraktive byfunktioner, der understøtter oplevelsessteder, serviceforretning og kontorer
39. Udvidelse af Østhavns området ved behov for nye havnefaciliteter
40. Projekt for fornyelse og udvikling af området ved rundkørslen i Strandbygade og mod havneområdet      
41. Forbedret skiltning til byens attraktioner m.v. og parkeringsanlæg
42. Arbejde for kystsikring bl.a. ved Strandby erhvervsområde

Fra campus til center for uddannelse med synligt studieliv:
43. Udvikle campusområdet ved Aalborg Universitet med nye fælles faciliteter
44. Udvikle området omkring Esbjerg Gymnasium, UCSyd og SDU til nyt multikulturelt centrum
45. Projekt for det samlede studieliv i de centrale dele af Esbjerg
46. Understøtte etableringen af uddannelsessteder i bymidten

Udvikle anvendelsen af ”Den indre grønne ring”:
47. Etablering af projekter, der i højere grad anvender potentialerne i ”Den indre grønne ring” i sammenhæng med bl.a. de tilstødende boligområder.
48. Forbedret stinet i sammenhæng med ”Den indre grønne ring” til at binde forstæderne og mødesteder sammen

Udvikling af Esbjerg Strand:
49. Udvikle Esbjerg Strand med domicilbyggeri, og havneø med erhverv og cafemiljø
50. Understøtte etablering af kunstmuseum ved Esbjerg Strand
51. Udvikle Esbjerg Strand med lystbådehavn og maritime funktioner, klubber m.m.
52. Etablere tilskuerfaciliteter til søsportsaktiviteter ved Esbjerg Strand
53. Etablere bynær badestrand ved Esbjerg Strand
54. Etablere aktivitetssti mellem Esbjerg Strand og Campus Esbjerg
55. Etablere stiforbindelse fra bymidten til Esbjerg Strand

Videreudvikling af Tovværks- og Idrætsparkområdet:
56. Videreudbygge Tovværks- og Idrætsparkområdet med flere attraktive aktiviteter og funktioner
57. Udarbejde plan for nyt højt markant nybyggeri på Tovværksområdet
58. Afvikle af nationale og internationale mesterskaber inden for forskellige sportsgrene med base i Tovværks- og idrætsparken

Område løft af Østerbyen:
59. Etablering af cykel- og gangbro til Østerbyen fra Banegårdsområdet
60. Etablering af broadgang fra Østerbyen til Remiseparken og StreetMekka
61. Etablere stiforbindelse fra Østerbyen til Måde Kyst
62. Etablering af bedre forbindelser for fodgængere og cyklister i Østerbyen
63. Etablere bedre opholds- og legemuligheder i Østerbyen
64. Gennemfører områdefornyelsesprojekt i Østerbyen

Udvikling af Jerne bolig- og uddannelsesområde:
65. Udvikling af boligbebyggelse i Stengårdsvej området
66. Gennemførelse af Masterplanen for en samlet og integreret udvikling af de forskellige byfunktioner i Jerne
67. Aktivering af ”Den grønne kile” i Jerne med nye idrætsfaciliteter og opholdsmuligheder