Hele byen

Udviklingsmål for hele Esbjerg By

Udviklingsmål for hele Esbjerg By

  • Esbjerg skal være en spændende, levende storby, der er rammen om det gode liv med forskellige attraktive boliger, moderne arkitektur, bevaring af historiske miljøer,  oplevelsesrige byrum og spændende handels- og kulturtilbud.
  • Alle borgere skal have let adgang til alle byens oplevelser, servicetilbud, grønne områder, naturen og til havet. Esbjerg skal have et samlet net af stiforbindelser for fodgængere og cyklister.

 

Flere mennesker i storbyen Esbjerg og flere attraktive boligområder:
1. Udvikle nye attraktive boligområder i Andrup
2. Udvikle nye attraktive boligområder i Novrup
3. Udvikle nye attraktive boligområder i Hjerting
4. Opføre demonstrationsprojekt for boligbebyggelse i Tjæreborg
5. Udvikle området omkring ny nærbanestation i Jerne
6. Udarbejde plan for højhuse langs indfaldsvejene Storegade, Gammelby Ringvej, Stormgade og Tarphagevej

Understøtte udvikling af offentlig service til storbyen:
7. Understøtte etablering og udvikling af internationale daginstitutioner, skoler, universiteter m.fl .
8. Understøtte udvikling af Sydvestjysk Sygehus, Spangsbjerg Hospital m.fl .

Mere oplysning om og anvendelse af den særlige kulturarv i Esbjerg:
9. Understøtte udbygning af Fiskeri- og Søfartsmuseet
10. Projekt under områdefornyelse til bedre formidling af lokalhistoriske oplysninger om de historiske dele af Esbjerg By i byrummene.

Styrket kollektiv trafik til understøtning af byudviklingen:
11. Gennemførelse af tog-timemodel på togforbindelsen til Aarhus, Odense og København og opfølgning herpå i byudviklingen
12. Etablering af nærbane på strækningen mellem Ribe og Varde
13. Etablere ny nærbanestation i Jerne
14. Etablering af forbedret trafikknudepunkt med regionale og lokale busser ved banegården

Vejforbedringer og forskønnelser af gaderum:
15. Etablere forlængelse af H.E. Bluhmesvej til Hjertingvej til aflastning af Strandbygade mm.
16. Forskønnelse af indfaldsveje Storegade, Gammelby Ringvej, Stormgade og Tarphagevej med temaet ”storbypræg”
17. Gennemfører trafikfremmende foranstaltninger bl.a. ved forbedring af særlige ruter for tunge køretøjer

Etablering af et netværk af stiforbindelser til attraktive steder:
18. Udvikle et samlet stinet med let adgang til attraktive besøgsmål, arbejdspladser, service og kulturtilbud i de enkelte bydele
19. Projekter med markering af stiruter med særlige ”temaer” eller anvendelser
20. Forbedre stisystemerne fra boligkvartererne til de grønne kiler med attraktive steder
21. Etablerer stier fra Østerbyen til nye rekreative tilbud ved kysten ved Måde
22. Etablere sti langs Vadehavet fra Roborghus til Esbjerg bymidte

Bedre forbindelser til havet, naturen og rekreative tilbud:
23. Udvikle de grønne kiler nye opholds- og aktivitetstilbud
24. Forbedre sammenhængen mellem boligområder og de grønne kiler
25. Skabe nye besøgsmål ved Esbjerg Strand, Dokhavnen, Måde Kyst, og Roborghus
26. Etablere opholds- og rekreative tilbud ved skulpturerne ”Menneskene ved havet”
27. Etablere klimatilpasningsplan for området langs bl.a. Fovrfeld Bæk

Udvikling af handels- og oplevelsesområdet City Nord i Gjesing:
28. Udvikling af City Nord med store butiksenheder
29. Forbedring af adgangsforholdene for fodgængere og cyklister i City Nord herunder sammenhæng til den øvrige by.
30. Forskønnelse af hele City Nord området med udbygning af oplevelses-attraktionen

Genskabe de lokale mødesteder:
31. Udarbejde plan for aktivering af området i midten af Sædding ved Sædding Centret
32. Etablere lokalcenter i Andrup
33. Projekt for gennemgang af behovet for udvikling af andre centre

Erhvervsområder langs motorvejen:
34. Udarbejde plan for nye erhvervsområder langs motorvejen
35. Udvikle erhvervsområder i Kjersing,
36. Udvikle erhvervsområde Andrup Vest

Flere turistmål og begivenheder:
37. Projekt til tydeliggørelse og information om besøgsmål og begivenheder