Klitlandskabet

Klitlandskabet

Klitlandskabet

Et fremskudt dige nord om havnen udformes som en halvø med strande, klitter, marehalm og lave buske.

Diget skal skabe et roligt havnemiljø og beskytte den nye havn mod ekstremt højvande.

På digets yderside anlægges en ny vej, der under alle vejrforhold giver adgang til det nye landskab og udsigten over Grådyb. Vejen ender ved en ny gæstekaj, der skal give plads til større gæstefartøjer som Kongeskibet Dannebrog og Georg Stage.

Tæt på land udformes landskabet som lave strandenge, med spredte vådområder, som giver gode muligheder for at særlige biotoper for dyr og planter kan udvikles.

Fovrfeld Bæk ønskes omlagt, så den i fremtiden får udløb over vaden nord for den nye halvø.

Kunstmuseet

Yderst mod vest er der mulighed for at et nyt kunstmuseum kan integreres i landskabet i samspil med naturen og i tæt kontakt med havet og himlen.

Et fremtidigt Esbjerg Kunstmuseum kan anlægges som en eller flere bygninger, der kan integreres i havnens dækværk eller placeres i tilknytning til den vestlige strand eller indsejlingen til havnen.

Badning/Søbad

Badning/Søbad

På halvøens vestside direkte ud til Grådyb søges anlagt en ny badestrand, der skal give byens borgere gode badeforhold tæt på byen. Stranden kan opbygges mellem to dækmoler, der beskytter det nye landskab mod bølgepåvirkning fra Grådyb.

I lagunen inden for diget er det ønsket at anlægge en mindre sandstrand og en evt. badeanstalt, der kan fungere som et roligt og mere beskyttet alternativ til den vindeksponerede strand ud mod Grådyb.
I tilknytning til strandene kan der opføres små bade- og omklædningshuse mv., der kan være med til at skabe liv og aktivitet på stranden hele året.