Fovrfeld Ådal

Helhedsplan for Fovrfeld Ådal

Helhedsplan for Fovrfeld Ådal

Forbedret vand- og naturtilstand og nye muligheder for udfoldelse.

Fovrfeld Ådal strækker sig fra kysten i syd til det åbne land i nord som en grøn åre gennem Esbjerg bys forskellige kvarterer. 25.000 borgere bor inden for 1 km fra Fovrfeld Ådal.

Ådalen rummer i kraft af sin store udstrækning forskellig natur- og landskabskarakterer, og er omgivet af forskellige by- og boligområder med hver deres interesser. Tilstanden i åløbet Fovrfeld Bæk er i dag  udfordret af okker, udledning af regnvand og spildevand foruden en høj grundvandsstand.

Denne udfordring er med denne helhedsplan søgt afhjulpet med henblik på at skabe synergi mellem forskellige tiltag omkring vand, natur og rekreative interesser, fx ved at bækken reguleres og regnvandet håndteres,
samtidig med at natur- og vandkvaliteten forbedres. På denne måde styrkes muligheder for at skabe rekreative aktiviteter, der giver borgere en bedre forståelse af naturmæssige forhold og kvaliteter.

Fem overordnede tiltag
Planen består således af fem overordnede tiltag, hvor det første sætter rammerne for de øvrige:

  • Regulering af vandløbet samt etablering af regnvandsbassiner
  • Delvise rydninger af tilgroede naturområder (heraf nogle af god og moderat tilstand)
  • Nye indhegninger primært med henblik på at udvide eksisterende afgræsningsarealer
  •  Forbedring af eksisterende stiforløb og etablering af nye, herunder stisløjfer og ’oplevelsesstier’
  • Udviklingen af tre rekreative aktivitetsområder i ådalen.

Helhedsplanen er lavet ud fra ønsket om, at synergi mellem ovennævnte tiltag vil højne kvaliteten i ådalens rekreative forhold, bl.a. gennem øget tilgængelighed til ådalens værdifulde natur og forbedrede muligheder for at udfolde sig aktivt i naturen og lære af den.

Nyt sti-system
Der er derfor foreslået et nyt, samlet rekreativt sti-forløb gennem ådalen, hvor man generelt har bedre og mere oplevelsesrige udsyn fra stier og opholdsområder.

Fovrfeld Bæk vil i langt højere grad være synlig, og fra udsigtspunkter vi der være mulighed for lange kig ud over ådalen, så dens udtrækning og landskabsmæssige konturer kommer til sin ret.

Tre områder til udfoldelse og læring
Som en del af det nye rekreative forløb er der udpeget tre konkrete områder i ådalen, der i særlig grad skal udvikles med henblik på rekreativ udfoldelse og læring, og dermed imødekomme kommunens strategier for
”science” og ”active living” samt kommunens demens politik.

Kort over hele Ådalen
Kort over hele Ådalen - klik på kortet for at se det større.