Jerne Station

Jerne Station

Med et tilsagn fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen om at Jerne Station vil blive anlagt, går Esbjerg Kommune sammen med Banedanmark nu i gang med detailplanlægningen for en ny station og en forplads til stationen. Det er Banedanmark, der bygger stationen, og Esbjerg Kommune, der laver forpladsen til stationen.

Stationen placeres på Skolebakken, og passagerne får adgang til stationen via den forplads, som Esbjerg Kommune vil anlægge på hjørnet af Præstebakken og Skolebakken.

Pladsen skal både rumme adgangsforhold, cykelparkering og en buslomme. Samtidig bliver det nødvendigt med nogle trafiksikkerhedsforanstaltninger på Skolebakken for at imødekomme den øgede mængde af trafikanter, som vil skulle til og fra stationen.

Forventningen er, at fx uddannelsesinstitutionerne på Degnevej vil levere en stor del af passagergrundlaget til nærbanetogene fra Jerne Station.

Stationen er et led i etablering og udbygning af Esbjerg Nærbane, og betjeningen af stationen vil indgå i det kommende udbud af den offentlige togdrift i området.

Et meget foreløbigt bud på en tidshorisont for, hvornår det første tog afgår fra Jerne, lyder på 2022. En anlægsperiode på tre år er forventeligt for et projekt af denne karakter, viser erfaringer fra stationsbyggerier andre steder i landet.

Tidsplanen ser i øjeblikket således ud (Banedanmark):
Udbud primo januar 2020
Licitation medio februar 2020
Kontraktindgåelse med entreprenør primo marts 2020
Anlægsstart maj 2020
Aflevering/ibrugtagning ultimo dec. 2020

Forpladsen (Esbjerg Kommune) færdig primo 2021